RAMRAKSHA STOTRA MARATHI PDF DOWNLOAD

Author: Vujar Zubar
Country: Japan
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 9 February 2014
Pages: 34
PDF File Size: 15.90 Mb
ePub File Size: 8.13 Mb
ISBN: 775-1-97870-804-4
Downloads: 21643
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazirr

Shri rama rama raghunandan rama rama Shri rama rama bharathagraj rama rama Shri rama rama ranakrsh rama rama Shri rama rama sharanh bavah rama pdg Ramaya ramabadhrya ramachandrya vdeaseraghu Nathay nathayh sitayh pathe namah!!

Shree Ramraksha Stotram – Gita Press Hindi Translation

Sasithondhanurbanipim nakthmcharathkam Svalilaya jagrthmadhbhurthamajm vibhum!! Ramah rajamanih sadha vijayithe rama rameeshm baje Ramanambhitha neshacharchmuh ramayah thasmhi namah!! Karo sitapathi pathu hrdhyam jamadhajnijeeth Madhym pathu khaardhamsvi nabhi jambhavdrsyh!! Taruno roopasampnah sukumarh mahabalh Pundriksh vishalaksh chirakrsn jinambrah!! Dhyanam Dhyayedhajanu bhaum dhrithashradhnushum bhdhapadhnabham sanatham Peethavasm vasanam navakamaladhalaspardhanetram prasanam Vamakaarodasita mukhakamalvimalalochana neeradhabam Nanaalankrita ramraksha stotra marathi pdf download dhathumhurujatakmandalam ramachandram!!

Ramaraksha ptythyagna papavignam sarvakamadham Sheerome raghava pathu bhalm dharathamjam!!

Ramah lakshmanh purvajamraghuvaram sitapathim sundaram Kakuthsyam karunavaram gunaneedhm vipryapriyam dharmikam Rajendram sathya sandham dasharththanym shyamalm shanthamurthym Vande lokaabhiramam raghukulathilakm raghavm ravaniriam!! Bharjanm bhavabeeja marjanm sukha sampadhym Tharjnm yama dootham rama ramethi down,oad Vedanto vedyo yagnesha purana purushottham janaki vallabha sreemanh prameyo parakramh!!

Vajrapanjrmedhm yo rama ramraksha stotra marathi pdf download smreth Avhyahthygna sarvthra labhyth jayamangalam!! Shooro lakshmanonucharo baali kakuthsym Purush purnah kauslyah ragottham!! To get the best result you should chant Ramraksha stotra early morning after taking bath and ramraksha stotra marathi pdf download front of God Ram Idol or picture. According to Hindu Mythology chanting of Ramraksha Strotra regularly is the most powerful way to please God Ram and get his blessing.

Rama ramethi madhuram madhuraksharam Arohya kavithashakam vande valmiki kokilayam Apadhamhrtharmdatharam sarvasampadhyam Lokabhirama shri rama bhuyo bhuyo namah hynm!! Regular chanting of Ramraksha stotra gives peace of mind and keeps away all the evil from your life and makes you healthy, wealthy and marathu. Ithyathani japanh nithyam madhbakthim shradayonvith Ashwamedadga puniyam sampraptham punitham samshyam!! Manajavm maruthatuliya vegam jitedriyam budhi matham vari shtam Ramraksha stotra marathi pdf download vanara yudha mukhyamshri ramadootham sharanam prapadhya!!

Dhyathvaneelothvlashayam rama rajevalochanam Janaki lakshamanopeetham jatamukutamanditham!! Jivha vidhyanidhi pathu kanth mafathi Skandah dhivyaudh pathu bujha bajneesh ramraksha stotra marathi pdf download Khauslyao drtho pathu vishwamitra priya shruti Pranm pathu mukhtrhth mukhm sumitri vatslyah!!

Shri ramachandrh charanh manasa smrami Shri ramachandrh charanh vachas granami Shri ramachandrh charanh shirasa namami Shri ramachandrh charanh sharanam prapadhya!!

Sanathm kavachi kadgi japabanam dharoyam Gachavnm manoradhoskm ramapathu sulakshm!! Benefits of Ramraksha stotra Regular chanting of Ramraksha stotra gives peace of mind and keeps away all the evil from your life and makes you healthy, wealthy and prosperous. Eti shri sitaramchandraarpanamstu According to Hindu Mythology chanting of Ramraksha Strotra regularly is the most powerful ramraksha stotra marathi pdf download to please God Ram and get his blessing.

Atthsjdanushvishstrshvakshyashu ganishgasangino Rakshnah mama rama lakshmanh vyagrth padhisaddyvgatchvathm!! Matha ramah mathpitha ramachandrah Swami ramah mathsakh ramachandrah Sarvsvameh ramachandrah dayaulah Nanuh jane naivy janen n jane!!

Ramraksha Stotra | श्रीरामरक्षास्तोत्रम्

Shri rama rama ramathi rame raame manorame Sahasrh namah thathyulim rama rama varanane!! Devatha anushtah chandah sita shaktih srimaadhnamnkeelkam shri ramachandra. Ramansthi parayanaym parathramh ramasyh dhyasomhymn Ramajeethalayhuh sadha bavathume bhu rama mamadharam!! Dakshine lakshmanhsy vamethu janakathmjh Paruth maruthiryasthm vande raghunandanam!! Iti Dhyanam Charitham raghunathasya shathakoti pravstharam Ekikamaksharam pasam ramraksha stotra marathi pdf download nashanam!!

Sugreevesh kati pathu skdhni hanumandprabhu Ooru raghotham pathu rakshah kulavinashakrth!!

Shree Ramraksha Stotram – Gita Press Hindi Translation

How to chant Ramraksha stotra To get the best result you should chant Ramraksha stotra early morning after taking bath and in front of Ramraksha stotra marathi pdf download Ram Idol or picture. Palahmulashina danthy tapasyo bramhacharino Putro dasharathsys baratho rama lakshamanh!!

You should first understand the Ramraksha stotra meaning in hindi to maximize its effect. Aaramo kalpvrksahnam viramo sakala padhnabham Abhiramstrilokanam ramah shreeman sunh prabhu!! Sharany sarvasathanvh shreshtm sarvadanushmthm Rakshm kulanihantro treyathmno raghottham!! Lokabhiramah ranaranga dheeram Rajevanethrem raghuvamsh natham Karunya roopam kuranakaram tham Shri ramachandrh sharnmh prapadhya!!